ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਉਂ ਹਨ?

ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਨਤਕ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋ ...ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਬਾਰੇ ਤੱਥ

ਜਿਹੜੀਆਂ smokeਰਤਾਂ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਸਕਦੀਆ ਹਨ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਲਈ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣੀ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਹੈ ...ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੋ

ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਕ'sਰਤ ਦੀ ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ...

ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਜੋ ਛੋਟੇ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਦਿਨ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ...

ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਜੇ ਬੱਚਾ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਡਰਾਉਣੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਨਾਲ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ...