ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਾਮ

ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਾਲਾ ਕੈਲੰਡਰ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਤ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ.ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ. ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 28 ਦਿਨ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਬਾਈ 21 ਤੋਂ 35 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਉਹ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਖ਼ੂਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਲਗਭਗ ਇਕ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਅੰਡਕੋਸ਼. ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਰਮੋਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਧਾਰਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇਮਾਹਵਾਰੀ ਖ਼ੂਨਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 12 ਤੋਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੇਖ
  • 12 - ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਫੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ
  • ਗਰਭਵਤੀ ਬੇਲੀ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ
  • ਕਲੋਮੀਡ ਤੱਥ

ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਹੈ?

Womanਰਤ ਦੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਓਵੂਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਚੱਕਰ ਦੀ ਛੋਟੀ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.ਓਵੂਲੇਸ਼ਨਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਡੇ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 14 ਵੇਂ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਕਰ 28 ਦਿਨ ਲੰਬਾ ਹੈ. ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 24 ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ womanਰਤ ਤੋਂ toਰਤ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਇਕ womanਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ 14 ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾ. ਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, 'ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵਾਂਗੀ?' ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਓਵੂਲੇਟ ਹੋਵੋ.ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਘੱਟ ਸਮਾਂ

ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਤ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਕਰ ਦੇ 1 ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਗਰਭਵਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ.

  • ਇਕ ਆਮ ਲੰਬਾਈ ਚੱਕਰ ਵਿਚ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦੇ 14 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਇਕ ਅਵਧੀ ਵਧੇਰੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਹੈ ਜਾਂ 28 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਸਮੇਂ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਓਵੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ; ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਕਰ 28 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ 21 ਦਿਨ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ 7 ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ.
  • ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਕਰ ਹੈਅਨਿਯਮਿਤ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਆਪਣੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾ. ਹੋ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ.

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰਟ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾtile ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਪਜਾ. ਹੋ. ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਹਨ:ਮੂਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ

ਬੇਸਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਇਕ ਸੂਚਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਪਮਾਨ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 0.4 ਡਿਗਰੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਤਾਪਮਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਚਾਰਟ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਡੈਟਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਓਵੂਲੇਟ ਹੋ. ਆਪਣੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਚਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਜਾ are ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏਗਾ. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਕਰ ਅਨਿਯਮਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਡਾਣੂ ਕਰਦੇ ਹੋ.

ਕਿੰਨੀ ਕੁ alc ਗੁਲਾਬੀ ਚਿੱਟੇਨੀ ਵਿੱਚ ਹੈ

ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਬਲਗਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਬਲਗ਼ਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਪੜਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਵਾਈਕਸ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਬਲਗ਼ਮ ਕੱਚੇ ਅੰਡੇ ਗੋਰਿਆਂ ਵਰਗਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਛਾਣਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਓਵੂਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ.ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ

ਇੱਕ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਟੈਸਟ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ themਰਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਣਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ. Areਰਤਾਂ ਹਨ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾ. , ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਉਪਜਾ. ਹੋ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ.ਆਪਣੇ ਚੱਕਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਸਹਿਜ ਸੰਬੰਧ ਕਦੋਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ.