ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਨੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਸਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਹਰਨੀਆ ਨਾਲ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਅਕਸਰ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ. ਹਾਰਟਲੈਂਡ ਕਮਿ Communityਨਿਟੀ ਵਿਖੇ ਡਾਕਟਰ ਥੈਂਬੀ ਕੌਨਰ-ਗਾਰਸੀਆ, ...ਸਾਇਟਿਕ ਨਰਵ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸਰਤ ਕਰੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਰਵ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਭੜਕਣਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਭਿਆਸ ਹਨ ਜੋ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ...ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਝਮੱਕੇ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਭਿਆਸ

ਝਮੱਕੇ ਦੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਲਈ ਅਭਿਆਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਯੋਗਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਟੀਓਸਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੌਪਾਂ ਡਿੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਪੇਟੋਸਿਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ...