ਨਾਬਾਲਗ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਫਾਰਮ

ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਫਾਰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ...