ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਮੋਰਟਾਈਕੇਸ਼ਨ ਚਾਰਟ

ਅਤਿਰਿਕਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਰਗਿਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਵਾਧੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ...ਐਕਸਲ ਅਮੋਰਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ

ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਲ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗਣਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ...

ਅਮੋਰਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤਹਿ

ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਰਗਿਜ ਲੋਨ ਲਈ ਅਮੋਰਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸ਼ੈਡਿ simplyਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਰੇਕ ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ...