ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ pregnancyਰਤਾਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੜਵੱਲ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਆਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ...ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਪੀਲਾ ਪਿਸ਼ਾਬ

ਆਮ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸ਼ੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੇਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਹਲਕਾ, ਚਮਕਦਾਰ ਜਾਂ ਗਹਿਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ...ਐਕਟੋਪਿਕ ਜਾਂ ਟਿalਬਲ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ 21 ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ

ਟਿalਬਲ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਐਕਟੋਪਿਕ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ...

ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਉਲਟੀਆਂ

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ thirdਰਤਾਂ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਉਲਟੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, 27 ਤੋਂ ਟਾਈਮਫ੍ਰੇਮ ...

ਗਰਭਪਾਤ ਅਤੇ ਬੇਸਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਸਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ (ਬੀਬੀਟੀ) ਵਿਚ ਕਮੀ ਇਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਭਪਾਤ ਜਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਜਲਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ...ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੈਕਸ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੈਕਸ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ...

PUPPP ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪੇਟ

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਧੱਫੜ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਅਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਧੱਫੜ ਬਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਖ਼ਾਰਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ...ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਖੁਸ਼ਕ ਖੰਘ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਖਾਂਸੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ, ਐਲਰਜੀ ਜਾਂ ਗਲੇ ਵਿਚ ਜਲਣ. ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ...ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਨਾਭੀਤ ਹਰਨੀਆ ਬਾਰੇ ਤੱਥ

ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ buttonਿੱਡ ਦਾ ਬਟਨ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਫੈਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਨਾਭੀ ਹਰਨੀਆ ਹੈ. ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ...

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹਵਾਰੀ ਿmpੱਡ

ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਪੇਡੂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ, ਇਹ ਸਿਰਫ ...

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਿੇਬਣ ਦੇ 15 ਕਾਰਨ

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਯੋਨੀ ਦੇ ਲਹੂ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਿੇਬਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ forਰਤ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ...

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਖਮੀਰ ਦੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਲਾਜ

ਹਾਪਕਿਨਸ ਮੈਡੀਸਾਈਨ.ਆਰ.ਓ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤਿਮਾਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਗਰੱਭਸਥ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਗ ਵਧਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਹੈ ...

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਝੁਣਝੁਣੀ ਦੇ 9 ਕਾਰਨ

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਝਰਨਾਹਟ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦੇ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹਨ. ਇਹ ਲੱਛਣ ਅਕਸਰ ਸਿਗਨਲ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਘਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ...